O prelegencie

Pani Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, prof. UM jest:

  • Absolwentką Liceum nr 1 “Marcinka” oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  • Internistą i diabetologiem, pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz na Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału.
  • W pracy klinicznej na oddziale oraz w poradni zajmuje się w szczególności dorosłymi pacjentami z cukrzycą, stosując w leczeniu nowoczesne technologie, w tym osobiste pompy insulinowe oraz systemy ciągłego monitorowania glikemii.
  • Zainteresowania naukowe Pani Dr hab. n. med. Aleksandry Araszkiewicz koncentruje wokół wczesnych metod rozpoznawania powikłań naczyniowych oraz neuropatycznych cukrzycy oraz leczenia cukrzycy typu 1.
  • Aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej do spraw neuropatii Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (NEURODIAB).
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz członkiem Zarządu Głównego PTD.
  • Współautorem Zaleceń Klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  • Laureatem kilku nagród Rektora UM oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pani Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz otrzymała w 2017 roku Medal Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego za działalność społeczną.
  • Autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie diabetologii oraz wystąpień na zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Pani Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, prof. UM wygłosi wykład – Nowoczesne technologie stosowane w diabetologii.